TERMS OF SALE 1111wear.com

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklep internetowego 1111wear.com działającego pod adresem https://1111wear.com jest RDP Sp. z o.o., ul. Inflancka 27 91-852 Łódź, NIP: 7272839401, REGON: 384638498, KRS: 0000809158, Kapitał zakładowy: 10 000 PLN.
 2. Oferta sklepu internetowego kierowana jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami.
 3. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail sklep@1111wear.com.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa i posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 9. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób opisać oferowane produkty oraz aby nie zawierały one żadnych błędów. Jeżeli Kupujący zauważy błąd, proszony jest o jego zgłoszenie Sprzedawcy.

§2
Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą ,
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
  • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://1111wear.com/term-of-sale-1111wear-com/.
  • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://1111wear.com.
  • Sprzedawca – 1111wear.com – RDP Sp. z o.o., ul. Inflancka 27 91-852 Łódź, NIP: 7272839401, REGON: 384638498, KRS: 0000809158, Kapitał zakładowy: 10 000 PLN.
  • Klient/Kontrahent – osoba korzystająca z usług Sprzedawcy.
  • Administrator (w rozumieniu ochrony danych osobowych) – 1111wear.com – RDP Sp. z o.o., ul. Inflancka 27 91-852 Łódź, NIP: 7272839401, REGON: 384638498, KRS: 0000809158, Kapitał zakładowy: 10 000 PLN.
  • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Konto – identyfikowany loginem i zabezpieczony indywidualnym hasłem, zbiór danych (historia złożonych zamówień, dane kontaktowe, itp.) w systemie Sklepu.
  • Formularz rejestracji – formularz dostępny na witrynie internetowej Sklepu 1111wear.com umożliwiający utworzenie Konta.
  • Formularz zamówienia – formularz dostępny na witrynie internetowej Sklepu 1111wear.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
  • System opinii – usługa elektroniczna umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących produktów oferowanych w Sklepie.
  • Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca na subskrybowanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji dotyczących produktów dostępnych w Sklepie.
  • Formularz newslettera – formularz dostępny na witrynie internetowej Sklepu 1111wear.com umożliwiający subskrybowanie Newslettera.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną:
  1. Konto – w koncie przechowywane są dane Kupującego. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail (login) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wystosowanie żądania do Sprzedawcy, pisemnie na adres: ul. Inflancka 27 91-852 Łódź lub na adres e-mail: sklep@1111wear.com.
  2. Umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie – umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji lub anulowania Zamówienia.
  3. System opinii – umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii przez odwiedzających witrynę sklepu.
  4. Newsletter – z chwilą przesłania formularza newslettera, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o dostarczanie newslettera. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili.
 2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii, realizacji Zamówień których charakter może naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, naruszające prawa autorskie, wprowadzające w błąd.

§4
Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Obsługa i realizacja zamówień odbywa się jednak wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
 2. Zamówienia można składać z dowolnego miejsca. Niemniej jednak dostawa zamówień możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.
 3. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie jako zarejestrowany klient, czyli posiadając konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „my account” lub w trakcie składania zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. przejść do strony z opisem interesującego Kupującego produktu,
  2. wybrać sposób znakowania produktu, wersję produktu i ilość, kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  3. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
  4. zalogować się do swojego konta w Sklepie albo stworzyć nowe konto (nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przed rozpoczęciem składania zamówienia),
  5. wypełnić formularz zamówienia wybierając adres dostawy zamówienia,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
  8. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  9. kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
 5. Przez akceptację zamówienia przez Kupującego uważa się dokonanie płatności za zamówienie na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
 6. Sprzedawca może anulować zamówienie z dowolnych przyczyn lub odmówić przyjęcia zamówienia, o czym poinformuje Kupującego w ramach wiadomości e-mail.
 7. Po otrzymaniu płatności za zamówienie Sprzedający prześle na adres e-mail Kupującego fakturę VAT lub paragon w formie elektronicznej i przystąpi do realizacji zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Czas realizacji liczony jest od otrzymania płatności przez Sprzedającego.
 9. Po zrealizowaniu zamówienia, nastąpi jego przygotowanie do wysyłki do Kupującego.
 10. Sprzedawca będzie informował Kupującego drogą e-mail o istotnych statusach zamówienia.
 11. Produkty zakupione w przedsprzedaży, są robione na specjalne zamówienie klienta i nie podlegają zwrotowi.

§5
Formy dostawy i metody płatności

 1. Sprzedawca jako formę dostawy udostępnia przesyłkę kurierską – koszt kalkulowany i prezentowany Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określił podczas kalkulacji zamówienia.
 3. Sklep obsługuje dwie metodą płatności za zamówienie wybierane każdorazowo przez Kupującego:
  1. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (zgodnie z informacjami udostępnionymi przez dostawcę serwisu).

§6
Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia wady produktu, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Kupującego, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Kupującego w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy (ul. Inflancka 27 91-852 Łódź) lub na adres e-mail sklep@1111wear.com.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu jej. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji i dalszej procedurze powiadomi Kupującego w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§7
RODO

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta jest 1111wear.com – RDP Sp. z o.o., ul. Inflancka 27 91-852 Łódź, NIP: 7272839401, REGON: 384638498, KRS: 0000809158, Kapitał zakładowy: 10 000 PLN, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w związku z realizacją przez Administratora na rzecz Kontrahenta umowy/usługi handlowo-marketingowej. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wyżej wymienionych usług lub innych podobnych, które na życzenie Kontrahenta są świadczone przez Administratora.
 3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 4. Administrator informuje, że każdy Kontrahent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Kontrahent ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 5. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz Kontrahenta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy (ul. Inflancka 27 91-852 Łódź) lub na adres e-mail sklep@1111wear.com.
 7. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  • Biurom rachunkowym obsługującym Administratora,
  • Kancelariom prawnym obsługującym Administratora,
  • Kancelariom audytorskim,
  • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie usług Administratora,
  • Firmom kurierskim i pocztowym.
 8. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

§8
Polityka plików „cookies”

 1. Sprzedawca zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do wszystkich osób, niezależnie czy pozostają jego Klientami czy osobami pasywie korzystającymi z serwisu (przeglądanie witryny Sklepu).
 2. Sprzedawca wykorzystuje technologię zbierającą dane dotyczące aktywności na witrynie Sklepu w celach: zapewnienia komfortu i ergonomii korzystania z witryny Sklepu, dostosowania zawartości (w tym reklam) do zainteresowań osób odwiedzających witrynę Sklepu, statystycznych.
 3. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Sprzedawcy, tj. potrzeba zapewnienia najwyższej jakości serwisu i treści prezentowanych przez Sprzedawcę przez ich dostosowanie do preferencji osób odwiedzających oraz marketing produktów.
 4. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie są nieszkodliwe, a ich wyłączanie uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z zawartą za pośrednictwem Sklepu umową będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z datą publikacji: 2020-05-01